Wist je dat we ook een groepsaanbod hebben?

Dit zijn 5 cursusdagen die je helpen in je ZORG VOOR ZELFZORG en dit zonder wachtlijst.
De cursus maakt je wegwijs in stress en hoe het verband houdt met angst, assertiviteit, piekeren en perfectionisme.
Laat je zeker niet afschrikken door het groepsverband, uit ervaring weten we dat leren in groep vooral voordelen met zich meebrengt.

De cursus wordt gegeven door 2 ELP-psychologen of Orthopedagogen. Maartje geeft regelmatig een cursus zelfzorg.
Indien je specifiek bij haar in de cursus terecht wil komen moet je even opletten welke locatie je kiest.
Deelnameprijs: €12.50 voor 5 sessies (conventie eerstelijnspsychologische zorg)
Waar: De vormingen gaan op dit moment door in Genk, Maasland en het noorden van Limburg
Wanneer: Tijdstippen verschillen per locatie

Meer info en inschrijven kan via Inschrijven of via de QR-code

ALGEMENE VOORWAARDEN

Laatst geüpdatet op 1 februari 2022

De website: Psychologiepraktijk Mana'o - www.manao.be

(hierna "de website " of " de zelfhulpmodule(s)")

is een initiatief van:

Maartje Janssen
Niesstraat 11, 3680 Maaseik, België
Ondernemingsnummer (KBO-nummer): 0647.530.428
E-mail: info@manao.be
Telefoon: 0483-031734

Gereglementeerd beroep: Klinisch psycholoog
Visum 263960
Psychologencommissie 902113964

(hierna "wij" of "Team Mana'o")

I. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

1. Toepassingsgebied

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek of gebruik van de website/ de zelfhulpmodule(s) door een internetgebruiker (hierna de "Gebruiker" genoemd).

Door de website/ de zelfhulpmodule(s) te bezoeken of te gebruiken, erkent de Gebruiker dat hij/zij deze Algemene Gebruiksvoorwaarden heeft gelezen en aanvaardt hij/zij uitdrukkelijk de daarin vermelde rechten en plichten.

Bij wijze van uitzondering kan bij schriftelijke overeenkomst afstand worden gedaan van de bepalingen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden. Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan in de wijziging, aanvulling of schrapping van de bepalingen waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden onverlet.

Wij behouden ons het recht voor om onze Algemene Gebruiksvoorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, maar wij verbinden ons ertoe ten opzichte van een Gebruiker de bepalingen toe te passen die van kracht waren op het moment dat de Gebruiker de website/ de zelfhulpmodule(s) gebruikte.

2. Website

a. Toegankelijkheid en navigatie

Wij nemen alle redelijke en noodzakelijke maatregelen om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van onze website te waarborgen. Wij kunnen echter geen absolute werkingsgarantie bieden en onze handelingen moeten daarom worden beschouwd als zijnde gedekt door een middelenverbintenis.

Elk gebruik van de website/ de zelfhulpmodule(s) is altijd op eigen risico van de gebruiker. Wij zijn dus niet aansprakelijk voor schade die het gevolg kan zijn van eventuele storingen, onderbrekingen, defecten of zelfs schadelijke elementen op de website/ de zelfhulpmodule(s).

Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot de website/ de zelfhulpmodule(s) te beperken of de werking ervan te allen tijde te onderbreken, zonder voorafgaande kennisgeving.

b. Inhoud

Team Mana'o bepaalt grotendeels de inhoud van de website/ de zelfhulpmodule(s) en draagt grote zorg voor de informatie erop. Wij nemen alle mogelijke maatregelen om onze website zo volledig, accuraat en up-to-date mogelijk te houden, zelfs wanneer de informatie erover door derden wordt verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om de website/ de zelfhulpmodule(s) en de inhoud ervan op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, zonder daartoe enige aansprakelijkheid te dragen.

Team Mana'o kan geen absolute garantie bieden met betrekking tot de kwaliteit van de informatie op de website/ de zelfhulpmodule(s). Als gevolg hiervan is het mogelijk dat deze informatie niet altijd volledig, accuraat, voldoende accuraat of actueel is. Bijgevolg kan Team Mana'o niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die de gebruiker zou kunnen lijden als gevolg van de op de website/ de zelfhulpmodule(s) verstrekte informatie.

Als bepaalde inhoud van de website/ de zelfhulpmodule(s) in strijd is met de wet of met de rechten van derden of in strijd is met de goede zeden, verzoeken wij elke Gebruiker ons zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte te stellen, zodat we gepaste maatregelen kunnen nemen.

Elke download vanaf de website/ de zelfhulpmodule(s) is altijd op eigen risico van de Gebruiker. Team Mana'o is niet aansprakelijk voor schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van dergelijke downloads, zoals het verlies van gegevens of schade aan het computersysteem van de Gebruiker, die de enige en exclusieve verantwoordelijkheid van de Gebruiker zijn.

c. Diensten gereserveerd voor geregistreerde Gebruikers

1) Registratie

De toegang tot bepaalde diensten is beperkt tot Gebruikers die de registratie op de website hebben voltooid.

Registratie en toegang tot de diensten van de website (de zelfhulpmodule) zijn uitsluitend voorbehouden aan natuurlijke personen die juridisch bekwaam zijn, na het invullen en valideren van het registratieformulier dat online beschikbaar is op de website en na aanvaarding van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden.

Op het moment van registratie verbindt de Gebruiker zich ertoe om correcte, volledige en actuele informatie over zichzelf te verstrekken. De Gebruiker moet ook regelmatig de gegevens die op hem/haar betrekking hebben, controleren om de juistheid ervan te waarborgen.

De Gebruiker moet dus een geldig e-mailadres opgeven, waarop team Mana’o hem/haar een bevestiging van de inschrijving tot onze diensten zal sturen. Een e-mailadres kan niet meer dan één keer worden gebruikt om zich in te schrijven voor de diensten.

Elke mededeling van de website en zijn partners wordt daarom geacht te zijn ontvangen en gelezen door de Gebruiker. Deze laatste verbindt zich er dan ook toe de berichten die hij op dit e-mailadres ontvangt regelmatig te raadplegen en, indien nodig, binnen een redelijke termijn te antwoorden.

Ook per persoon is slechts één registratie toegestaan.

De Gebruiker krijgt een identificatiecode toegewezen waarmee hij/zij toegang heeft tot een ruimte die voor hem/haar is gereserveerd (hierna de "Persoonlijke Ruimte"), mits het invoeren van zijn/haar wachtwoord.

De gebruikersnaam is definitief, maar het wachtwoord kan door de Gebruiker online worden gewijzigd in zijn of haar Persoonlijke Ruimte.

Het wachtwoord is persoonlijk en vertrouwelijk. De Gebruiker verbindt zich ertoe het niet aan derden mee te delen.

Team Mana'o behoudt zich in ieder geval het recht voor om een verzoek tot registratie bij de diensten van de website/ de zelfhulpmodule(s) te weigeren in geval van niet-naleving van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden door de Gebruiker.

3. Links naar andere websites

De website/ de zelfhulpmodule(s) kan links of hyperlinks naar externe websites bevatten. Dergelijke links impliceren niet automatisch dat er een relatie bestaat tussen Team Mana'o en de externe website of zelfs dat er een impliciete overeenkomst bestaat met de inhoud van deze externe websites.

Team Mana'o heeft geen controle over dergelijke externe websites van derden.

Wij zijn daarom niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de hyperlinks en hun eindbestemming. Zodra de gebruiker op de hyperlink klikt, verlaat hij/zij de website/ de zelfhulpmodule. Wij kunnen dus niet aansprakelijk worden gesteld voor verdere schade.

4. Intellectuele eigendom

De structuur van de website/ de zelfhulpmodule(s), evenals de inhoud, teksten, grafieken, beelden, foto's, geluiden, video's, databanken, computertoepassingen, enz. waaruit de website/ de zelfhulpmodule is samengesteld of die toegankelijk zijn via de website/ de zelfhulpmodule, zijn eigendom van de Team Mana'o of Team Mana'o heeft de nodige rechten bekomen, en worden als zodanig beschermd door de geldende en toepasselijke wetgeving inzake intellectuele eigendom.

Elke weergave, reproductie, aanpassing of gedeeltelijke of volledige exploitatie van de inhoud, merken en diensten aangeboden door de website/ de zelfhulpmodule(s), op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Team Mana'o, is strikt verboden, met uitzondering van elementen die uitdrukkelijk als 'royalty-vrij' op de website zijn aangeduid.

De Gebruiker van de website/ de zelfhulpmodule(s) krijgt een beperkt recht op toegang, gebruik en weergave van de website/ de zelfhulpmodule(s) en de inhoud ervan. Dit recht wordt verleend op niet-exclusieve, niet-overdraagbare basis en mag alleen worden gebruikt voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen, is het de Gebruiker niet toegestaan de beschermde elementen geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te reproduceren, te vertalen, te distribueren, te verkopen of te communiceren aan het publiek.

Het is de Gebruiker verboden om op de website/ de zelfhulpmodule(s) gegevens in te voeren die de inhoud of het uiterlijk van de website/ de zelfhulpmodule(s) zouden wijzigen of kunnen wijzigen.

5. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgische recht.

In geval van geschil en bij gebreke van een minnelijke oplossing tussen de partijen wordt het geschil aanhangig gemaakt bij de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar Team Mana'o haar maatschappelijke zetel heeft. Men zal ten aanzien van de Cliënt de regel respecteren zoals beschreven in artikel VI.83, 23° van boek VI van het Wetboek van Economisch recht. Hierin wordt gesteld dat men ten aanzien van een consument niet mag afwijken van de territoriale bevoegdheidsregeling van artikel 624 van het Gerechtelijk Wetboek. Als territoriaal bevoegde rechter in geval van geschil zal nog slechts rechtsgeldig bevoegd kunnen verklaard worden om kennis te nemen van de vordering: hetzij de rechter van de woonplaats van de verweerder of van één der verweerders (art. 624, 1°, Ger.W.); hetzij de rechter van de plaats waar de verbintenissen, waarover het geschil loopt, of één ervan zijn ontstaan of waar zij worden, zijn of moeten worden uitgevoerd (art. 624, 2° Ger.W.); hetzij de rechter van de plaats waar de gerechtsdeurwaarder heeft gesproken tot de verweerder in persoon, indien noch de verweerder noch, in voorkomend geval, één van de verweerders een woonplaats heeft in België of in het buitenland (art. 624, 4° Ger.W.).

6. Overige bepalingen

Team Mana'o behoudt zich het recht voor om de website/ de zelfhulpmodule(s) en de bijhorende diensten op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid, te wijzigen, uit te breiden, te verwijderen, te beperken of te onderbreken.

In het geval van een inbreuk op de Algemene Gebruiksvoorwaarden door de Gebruiker, behoudt Team Mana'o zich het recht voor om passende sancties en compensatiemaatregelen te nemen. Team Mana'o behoudt zich het recht voor om de Gebruiker de toegang tot de website/ de zelfhulpmodule(s) of onze diensten tijdelijk of permanent te weigeren. Deze maatregelen kunnen zonder opgaaf van redenen en zonder voorafgaande kennisgeving worden genomen. Zij kunnen de aansprakelijkheid van Team Mana'o niet met zich meebrengen, noch aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding.

De onwettigheid of volledige of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van onze Algemene Gebruiksvoorwaarden zal geen invloed hebben op de geldigheid en toepassing van de andere bepalingen. In een dergelijk geval hebben we het recht om de bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling die hetzelfde doel dient.

II. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

1. Toepassingsgebied

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden definiëren de wederzijdse rechten en verplichtingen in geval van de aankoop van producten of diensten op de website/ de zelfhulpmodule(s) door een Gebruiker (die, voor wat betreft de Algemene Verkoopvoorwaarden, hierna "Cliënt" wordt genoemd).

De Algemene Verkoopvoorwaarden drukken alle verplichtingen van de partijen uit. De cliënt wordt geacht deze zonder voorbehoud te aanvaarden, bij gebreke waarvan zijn bestelling niet zal worden gevalideerd.

Uitzonderingen op de bepalingen van de Algemene Verkoopvoorwaarden kunnen in uitzonderlijke gevallen worden gemaakt, op voorwaarde dat deze uitzonderingen schriftelijk zijn overeengekomen. Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan in het wijzigen, toevoegen of schrappen van de bepalingen waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de Algemene Verkoopvoorwaarden onverlet.

Team Mana'o behoudt zich het recht voor om de Algemene Verkoopvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De wijzigingen zullen van toepassing zijn zodra ze online worden gezet voor elke aankoop na die datum. Team Mana’o verbindt zich er wel toe om ten opzichte van de Cliënt de bepalingen toe te passen die van kracht waren op het moment dat de Cliënt de bestelling van Producten en/of Diensten heeft gevalideerd.

2. Online winkel

Via de website stelt Team Mana'o de cliënt online zelfhulpmodule(s) ter beschikking. De voorstelling van de aangeboden producten of diensten (bv. via foto's) hebben geen contractuele waarde hebben.

De producten of diensten worden met de grootst mogelijke nauwkeurigheid beschreven en gepresenteerd. In geval van fouten of nalatigheden in de presentatie kan Team Mana'o hier echter niet aansprakelijk voor worden gesteld.

De producten en diensten worden aangeboden binnen de grenzen van hun beschikbaarheid.

De prijzen en belastingen zijn vermeld op de website.

3. Prijs

Team Mana'o behoudt zich het recht voor zijn prijzen te allen tijde te wijzigen door ze online te publiceren.

Enkel de aangegeven prijzen en de belastingen die van kracht zijn op het moment van de bestelling zijn van toepassing, onder voorbehoud van beschikbaarheid op die datum.

De prijzen zijn aangegeven in euro en houden geen rekening met eventuele leveringskosten, die bovendien worden aangegeven en gefactureerd vóór de validatie van de bestelling door de cliënt.

Het totale bedrag van de bestelling (alle belastingen inbegrepen) en, indien van toepassing, de leveringskosten worden vermeld vóór de definitieve validatie van de bestelling.

4. Online bestellen

De cliënt heeft de mogelijkheid om online een bestelling te vervolledigen met behulp van een elektronisch formulier. Door het invullen van het elektronische formulier aanvaardt de cliënt de prijs en beschrijving van de producten of diensten.

Om zijn bestelling te valideren, moet de cliënt deze Algemene Verkoopvoorwaarden aanvaarden door op de aangegeven plaats te klikken.

De Cliënt erkent kennis genomen te hebben van deze algemene verkoopsvoorwaarden en verklaart door het plaatsen van de bestelling of dienst deze onvoorwaardelijk te aanvaarden. De validatie van de bestelling van product of dienst geldt als aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden.

De cliënt moet een geldig e-mailadres, factuurgegevens en, indien van toepassing, een geldig afleveradres opgeven. Elke communicatie met Team Mana'o kan plaatsvinden via dit e-mailadres.

Bovendien moet de cliënt de leveringswijze kiezen en de betalingswijze valideren.

Team Mana'o behoudt zich het recht voor om de bestelling van de cliënt te blokkeren in geval van niet-betaling, onjuist adres of enig ander probleem in hoofde van de cliënt totdat het probleem is opgelost.

5. Bevestiging en betaling van de bestelling

Team Mana'o blijft eigenaar van de bestelde artikelen totdat de volledige betaling van de bestelling is ontvangen.

a. Betaling

De cliënt verricht de betaling op het moment van de definitieve validatie van de bestelling met behulp van de gekozen betaalmethode. Deze validatie geldt in plaats van een handtekening.

De cliënt garandeert Team Mana'o dat hij over de nodige toelatingen beschikt om deze betalingswijze te gebruiken en erkent dat de daartoe verstrekte informatie het bewijs vormt van zijn instemming met de verkoop en de betaling van de in het kader van de bestelling verschuldigde bedragen.

Team Mana'o heeft een procedure ingesteld om bestellingen en betaalmiddelen te controleren om hem redelijkerwijs te garanderen tegen elk frauduleus gebruik van een betaalmiddel, onder meer door identificatiegegevens op te vragen bij de cliënt. In geval van weigering van toestemming tot betaling per kredietkaart door geaccrediteerde organisaties of in geval van niet-betaling, behoudt Team Mana'o zich het recht voor om de bestelling en de levering ervan op te schorten of te annuleren.

Team Mana'o behoudt zich tevens het recht voor om een bestelling te weigeren of annuleren zonder dat verdere uitleg nodig is, inclusief van een cliënt die een eerdere bestelling niet of slechts gedeeltelijk heeft afgehandeld of bij wie een betalingsgeschil aanhangig is.

b. Bevestiging

Na ontvangst van de validatie van de aankoop met betaling, zal Team Mana'o de aankoop aan de cliënt sturen, evenals een factuur, tenzij deze laatste bij de bestelling wordt geleverd.

In geval van onbeschikbaarheid van een dienst of product, zal Team Mana'o de cliënt zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte houden om de bestelling van dit product te vervangen of te annuleren en eventueel de betreffende prijs terug te betalen, waarbij de rest van de bestelling vast en definitief blijft.

6. Bewijs

De communicatie, bestellingen en betalingen tussen de cliënt en Team Mana'o kunnen worden bewezen door middel van geautomatiseerde records, die in de computersystemen van Team Mana'o onder redelijke veiligheidsomstandigheden worden bewaard.

De bestellingen en facturen worden gearchiveerd op een betrouwbare en duurzame drager die in het bijzonder als bewijsmiddel wordt beschouwd.

7. Garanties

Team Mana'o garandeert de conformiteit van de producten of diensten met het contract in overeenstemming met de op het moment van het sluiten van het contract geldende wetgeving.

8. Herroepingsrecht

Dit artikel is enkel van toepassing voor zover de cliënt een consument is. Is dat het geval, dan kan de cliënt zijn wettelijk herroepingsrecht uitoefenen en de overeenkomst ontbinden binnen 14 werkdagen na de levering (de inbezitneming) van de goederen of binnen 14 dagen na het sluiten van de dienstenovereenkomst.

a. Uitzonderingen op het herroepingsrecht

Elke herroeping die niet overeenkomstig de regels en termijnen van dit artikel en de toepasselijke wetgeving wordt uitgevoerd, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat Team Mana'o van elke aansprakelijkheid jegens de cliënt.

Indien de bestelling geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, stemt de cliënt er uitdrukkelijk mee in dat de overeenkomst meteen kan uitgevoerd worden. De cliënt erkent hierbij dat hij of zij het herroepingsrecht verliest indien de overeenkomst meteen en volledig wordt uitgevoerd.

Indien de bestelling geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op de levering van diensten, dan stemt de cliënt er uitdrukkelijk mee in dat Team Mana'o de diensten meteen kan uitvoeren. De cliënt erkent hierbij afstand te doen van zijn herroepingsrecht van zodra Team Mana'o de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.

b. Template formulier herroeping

Ter attentie van:

Maartje Janssen
Niesstraat 11, 3680 Maaseik, België
Ondernemingsnummer (KBO/BTW): 0647.530.428
E-mail: info@manao.be
Telefoon: 0483-031734

Ik/Wij (*) stel(len) u (*) hierbij op de hoogte van mijn/onze (*) herroeping van de overeenkomst betreffende het goed (*)/de verstrekking van de dienst hieronder vermeld:
________________________________
________________________________
________________________________
Besteld op (*)/ontvangen op (*): __________
Naam (namen) van de consument(en): __________
Adres(sen) van de consument(en): __________
Handtekening van de consument(en) (alleen als dit formulier op papier wordt ingevuld):
____________________
Datum: __________
* Doorhalen wat niet van toepassing is

9. Gegevensbescherming

Team Mana'o zal in zijn computersystemen en onder redelijke veiligheidsvoorwaarden het bewijs van de transactie, met inbegrip van de aankooporder en de factuur, bewaren.

Team Mana'o garandeert zijn cliënt de bescherming van zijn persoonlijke gegevens in overeenstemming met het Privacybeleid dat beschikbaar is op de website.

10. Overmacht

Indien Team Mana'o geheel of gedeeltelijk verhinderd is de bestelling uit te voeren door een onvoorziene omstandigheid buiten zijn wil, is er sprake van overmacht.

In geval van overmacht heeft Team Mana'o het recht om de uitvoering van de bestelling geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht. Team Mana'o zal de cliënt hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen.

Indien de overmacht langer dan 90 dagen zonder onderbreking voortduurt, heeft elk van de partijen het recht om het contract eenzijdig op te zeggen, per aangetekende brief aan de andere partij. De reeds door Team Mana'o verrichte diensten zullen niettemin naar evenredigheid aan de cliënt worden gefactureerd.

11. Onafhankelijkheid van de bepalingen

Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden onwettig of nietig worden verklaard, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

De onwettigheid of de gehele of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van deze Algemene Verkoopvoorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid en de toepassing van de andere bepalingen.

Team Mana'o behoudt zich het recht voor om de onwettige of ongeldige bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling met gelijk doel.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden worden beheerst door het Belgische recht.

In geval van geschil en bij gebrek aan een minnelijke oplossing ervan zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van Team Mana'o. Men zal ten aanzien van de cliënt niet afwijken van de territoriale bevoegdheidsregeling van artikel 624 van het Gerechtelijk Wetboek. Als territoriaal bevoegde rechter in geval van geschil zal nog slechts rechtsgeldig bevoegd kunnen verklaard worden om kennis te nemen van de vordering: hetzij de rechter van de woonplaats van de verweerder of van één der verweerders (art. 624, 1°, Ger.W.); hetzij de rechter van de plaats waar de verbintenissen, waarover het geschil loopt, of één ervan zijn ontstaan of waar zij worden, zijn of moeten worden uitgevoerd (art. 624, 2° Ger.W.); hetzij de rechter van de plaats waar de gerechtsdeurwaarder heeft gesproken tot de verweerder in persoon, indien noch de verweerder noch, in voorkomend geval, één van de verweerders een woonplaats heeft in België of in het buitenland (art. 624, 4° Ger.W.).